Ochrana údajů

Ochrana osobních údajů

Rádi bychom Vás, jako subjekty údajů, informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v účinném znění (dále jen „zákon“).

Subjektem údajů se rozumí fyzická/právnická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

INFLAME s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00, Praha 2 – Vinohrady
IČ: 06863566
Spisová značka: C 290335 vedená u Městského soudu v Praze

Webová stránka: www.oteviraci-doba.cz, www.oteviracidoba.cz
(dále jen „správce“ nebo „OTEVÍRACÍ DOBA“)

Zpracovávané údaje:

Název společnosti/Jméno a příjmení
Kontaktní adresa
Telefonní/faxové kontakty
E-mailové adresy
Webové adresy

Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování: Na Folimance 2155/15
120 00, Praha 2 – Vinohrady, e-mail: inflamecz@gmail.com, telefon: +420 608 709 952.

 

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování informací návštěvníkům/uživatelům webu. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


Analytické Nástroje

Shromažďujeme informace o návštěvnících našich internetových stránek za účelem zlepšování našich služeb. Díky tomu dokáže OTEVÍRACÍ DOBA lépe splňovat požadavky uživatelů. Tuto činnost provádíme anonymním způsobem, aby byla znemožněna jakákoliv identifikace jednotlivců.

Při shromažďování anonymních informací používáme také takzvané soubory cookie. Soubory cookies, jsou datové soubory ukládané webovým prohlížečem, které nám pomáhají nabídnout uživatelům speciálně přizpůsobené nabídky. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Společnost INFLAME s.r.o. za takové jednání nepřijímá žádnou odpovědnost.

Google Analytics (služba pro analýzy webu od společnosti Google Inc.), nezávislé společnosti provádějící měření dat o návštěvnících internetových stránek, používá soubory cookie a programy, které jsou součástí webů, a naším jménem shromažďuje neosobní údaje, které se týkají návštěvníků našeho webu. Soubory cookie i vložené programy nám poskytují neosobní statistické informace o návštěvách na našem webu, zobrazení jednotlivých stránek, o cestách, kterými uživatelé web procházeli, o době trvání návštěv, údaje o nastavení obrazovky návštěvníků a jiné všeobecné údaje. Společnost INFLAME s.r.o. používá tento typ informací, které mají hlavně statistickou povahu, k vylepšení služeb poskytovaných uživatelům webu.


Právo na opravu/doplnění

Domníváte-li se, že správce osobních údajů o Vás uchovává, nebo jinak zpracovává nepřesné, neúplné nebo nesprávné osobní údaje, můžete správce osobních údajů požádat, aby je opravil, případně doplnil.
Pomocí veškerých dostupných nástrojů se snažíme, aby osobní údaje, které shromažďujeme, byly stále aktuální.


Právo na výmaz (být zapomenut)

Subjekt údajů může požádat, aby byly jeho osobní údaje vymazány, pokud je splněna alespoň jedna podmínka: 
Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahují. Právo na výmaz se uplatní jen ve vyčtených bodech, když nastane daná okolnost.